ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 2 : โควต้า
รอบที่ 3 : Admission 1 (ยังไม่ประกาศ)
รอบที่ 3 : Admission 2 (ยังไม่ประกาศ)
รอบที่ 2 : โควต้า
รอบที่ 3 : Admission 1 (ยังไม่ประกาศ)
รอบที่ 3 : Admission 2 (ยังไม่ประกาศ)

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลระบบ TCAS

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2564

คำชี้แจง : ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อตามประกาศนี้และใช้สิทธิ์เข้าศึกษา เมื่อเปิดภาคการศึกษา ทางคณะเทคนิคการแพทย์จะมีการตรวจร่างกายให้กับผู้เข้ารับการศึกษาทุกคน

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2441 4371-5 ต่อ 2842 (งานการศึกษา)