ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

รอบที่ 2 : โควต้า
รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4 : Admission
รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ
รอบที่ 2 : โควต้า
รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4 : Admission

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจง : ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อตามประกาศนี้และใช้สิทธิ์เข้าศึกษา เมื่อเปิดภาคการศึกษา ทางคณะเทคนิคการแพทย์จะมีการตรวจร่างกายให้กับผู้เข้ารับการศึกษาทุกคน

กำหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

กำหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2441 4371-5 ต่อ 2842 (งานการศึกษา)