ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์)
TCAS รอบที่ 4 Direct Admission

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2567

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

รอบที่ 1/1 : Portfolio
รอบที่ 2 : โควต้า
รอบที่ 3 : Admission (รอติดตาม)
รอบที่ 1/2 : Portfolio
รอบที่ 2 : โควต้า
รอบที่ 3 : Admission (รอติดตาม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
(ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชารังสีเทคนิค
ระบบ TCAS รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2567
รายละเอียด

คำชี้แจง : ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อตามประกาศนี้และใช้สิทธิ์เข้าศึกษา เมื่อเปิดภาคการศึกษา ทางคณะเทคนิคการแพทย์จะมีการตรวจร่างกายให้กับผู้เข้ารับการศึกษาทุกคน

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  CLICK

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2441 4371-5 ต่อ 2849 (งานการศึกษา)