ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

รอบที่ 2 : โควต้า
รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4 : Admission
รอบที่ 2 : โควต้า
รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4 : Admission

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล

TCAS รอบที่ 2 : โควต้า คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาเทคนิคการแพทย์
สาขารังสีเทคนิค
แนวทางการสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกายในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS63

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2441 4371-5 ต่อ 2842 (งานการศึกษา)