ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 2 : โควต้า (ปิดรับสมัคร)
รอบที่ 3 : Admission 1 (ปิดรับสมัคร)
รอบที่ 3 : Admission 2 (ปิดรับสมัคร)
รอบที่ 4 : รับตรงอิสระ (ปิดรับสมัคร)
รอบที่ 2 : โควต้า (ปิดรับสมัคร)
รอบที่ 3 : Admission 1 (ปิดรับสมัคร)
รอบที่ 3 : Admission 2 (ปิดรับสมัคร)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2564

สาขาเทคนิคการแพทย์

Click

กำหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS รอบที่ 4 (Direct Admission) ปีการศึกษา 2564 Click

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดลระบบ TCAS64 รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามระบบ TCAS64 รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2 ปีการศึกษา 2564

Click

คำชี้แจง : ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อตามประกาศนี้และใช้สิทธิ์เข้าศึกษา เมื่อเปิดภาคการศึกษา ทางคณะเทคนิคการแพทย์จะมีการตรวจร่างกายให้กับผู้เข้ารับการศึกษาทุกคน

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2441 4371-5 ต่อ 2842 (งานการศึกษา)