ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

รอบที่ 2 : โควต้า
รอบที่ 3 : Admission 1 (รอติดตาม)
รอบที่ 2 : โควต้า
รอบที่ 3 : Admission 1 (รอติดตาม)

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

CLICK 

คำชี้แจง : ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อตามประกาศนี้และใช้สิทธิ์เข้าศึกษา เมื่อเปิดภาคการศึกษา ทางคณะเทคนิคการแพทย์จะมีการตรวจร่างกายให้กับผู้เข้ารับการศึกษาทุกคน

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  CLICK

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2441 4371-5 ต่อ 2842 (งานการศึกษา)