Thai University Central Admission System (TCAS)

FACULTY OF MEDICAL TECNOLOGY 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

Round 1/1 : Portfolio
Round 2 : Quota (Coming soon)
Round 3 : Admission (Coming soon)
Round 1/2 : Portfolio
Round 2 : Quota (Coming soon)
Round 3 : Admission (Coming soon)

คำชี้แจง : ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อตามประกาศนี้และใช้สิทธิ์เข้าศึกษา เมื่อเปิดภาคการศึกษา ทางคณะเทคนิคการแพทย์จะมีการตรวจร่างกายให้กับผู้เข้ารับการศึกษาทุกคน

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ MU-TCAS

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio (รอบที่1/1) ปีการศึกษา 2567
รายละเอียด

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  CLICK

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2441 4371-5 ต่อ 2849 (งานการศึกษา)