Thai University Central Admission System (TCAS)

FACULTY OF MEDICAL TECNOLOGY 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS3 (Admission)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชารังสีเทคนิค ปีการศึกษา 2567

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

Round 1/1 : Portfolio
Round 2 : Quota
Round 3 : Admission (Coming soon)
Round 1/2 : Portfolio
Round 2 : Quota
Round 3 : Admission (Coming soon)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
(ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชารังสีเทคนิค
ระบบ TCAS รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2567
รายละเอียด

คำชี้แจง : ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อตามประกาศนี้และใช้สิทธิ์เข้าศึกษา เมื่อเปิดภาคการศึกษา ทางคณะเทคนิคการแพทย์จะมีการตรวจร่างกายให้กับผู้เข้ารับการศึกษาทุกคน

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  CLICK

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2441 4371-5 ต่อ 2849 (งานการศึกษา)