Thai University Central Admission System (TCAS)

Thai University Central Admission System

Faculty of Medical Technology Mahidol University 

Undergraduate Admissions, Academic year 2020

Round 2
Round 3
Round 4
Round 5
Round 2
Round 3
Round 4

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจง : ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อตามประกาศนี้และใช้สิทธิ์เข้าศึกษา เมื่อเปิดภาคการศึกษา ทางคณะเทคนิคการแพทย์จะมีการตรวจร่างกายให้กับผู้เข้ารับการศึกษาทุกคน

กำหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

กำหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

   for Additional Information : 0 2441 4371-5 ต่อ 2842 (Academic Affairs)