คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2565
ตุลาคม 12, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีมอบครุยวิทยฐานะ และแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562-2564
ตุลาคม 18, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค ปีการศึกษา 2563 โดยในช่วงเช้าศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล อดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ในโอกาสได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคนิคการแพทย์) ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมถ่ายภาพแสดงความยินดีแก่บัณฑิตทุกท่าน และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก ซึ่งในปีการศึกษาดังกล่าวมีบัณฑิตจากคณะเทคนิคการแพทย์ สำเร็จการศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 80 คน สาขารังสีเทคนิค จำนวน 56 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 คน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 6 คน จากนั้นในช่วงบ่ายคณาจารย์ ได้ร่วมฝึกซ้อมรับปริญญาให้กับบัณฑิตทุกท่าน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จะจัดขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.573772571214739