โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาซิฟิลิสซีโรโลยี และแบคทีเรียวิทยา เข้ารับการตรวจรับรองตามมาตรฐาน ISO 17043

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUMT Money The series EP.3
มกราคม 12, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ในงานประชุมวิชาการด้านสร้างเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 เครือข่ายสถาบันมหาวิทยาลัยอาเซียน
มกราคม 24, 2023

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาซิฟิลิสซีโรโลยี และแบคทีเรียวิทยา เข้ารับการตรวจรับรองตามมาตรฐาน ISO 17043

วันที่ 18-19 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเข้ารับการตรวจรับรองตามมาตรฐาน ISO 17043 โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาซิฟิลิสซีโรโลยี (EQAI:Syphilis) และแบคทีเรียวิทยา (EQAB) โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้ตรวจประเมินจากหน่วยบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำโดยนางภัทรภร ธนะภาวริศ ห้วหน้าผู้ประเมิน, นางสาวสุณี ศิริวิชยกุล ผู้ประเมินด้านวิชาการ โดยมีอาจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ, รองศาสตราจารย์ ดร.พัชนี ชูทอง หัวหน้าโครงการ EQAI:Syphilis, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ หัวหน้าโครงการ EQAB พร้อมทั้งอาจารย์วรรณา เพ่งเรืองโรจนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมให้ข้อมูล พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 และห้องปฏิบัติการโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มาตรฐานสากล ISO 17043 นี้จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการ และเกิดการยอมรับในกระบวนการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของสมาชิกจำนวนกว่า 4,000 ราย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้โครงการฯ จะทำการขยายขอบข่ายการรับรองให้ครบทุกสาขาที่ให้บริการ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ ได้ที่ https://eqamt.mahidol.ac.th/

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.648270277098301

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol