คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชี้แจงการใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (e-PA) และระบบการประเมินแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (e-IDP) ประจำปี 2567

โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน ISO 13485:2016 ประจำปี 2567 ปีที่ 3
พฤษภาคม 23, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Far Eastern University (FEU), Philippines ประจำปี 2567
พฤษภาคม 28, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชี้แจงการใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (e-PA) และระบบการประเมินแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (e-IDP) ประจำปี 2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชี้แจงการใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (e-PA) และระบบการประเมินแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (e-IDP) ให้แก่บุคลากรในคณะฯ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้ตรงตามเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของคณะฯ นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลการปฏิบัติงานมาใช้ได้ทันต่อสถานการณ์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนางสาวนภัสกร พิศาลายน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 316 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.925665872692072

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol