คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา Health Polytechnic of Semarang ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมภาควิชารังสีเทคนิค

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล หารือโครงการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบรับรองของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา
December 13, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ V-Quality
December 20, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา Health Polytechnic of Semarang ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมภาควิชารังสีเทคนิค

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Health Polytechnic of Semarang ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานภาควิชารังสีเทคนิค ณ ศูนย์ฝึกอบรม MAHIDOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมทั้งเยี่ยมชมบรรยากาศโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิคร่วมให้ข้อมูล

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.622705606321435 #คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol