คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล หารือโครงการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบรับรองของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ
December 2, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา Health Polytechnic of Semarang ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมภาควิชารังสีเทคนิค
December 16, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล หารือโครงการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบรับรองของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย บริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ อาจารย์ประจำศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม ร่วมให้การต้อนรับ นายสมบุญ เอกวิริยะกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำระบบ ISO/IEC 17025 นางสาวชุลีพรรณ จิตจง ผู้จัดการโครงการ และ น.สพ.สมชาย วงศ์สมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ในโอกาสร่วมหารือโครงการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบรับรองของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับสถาบันอาหาร ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol