ผลิตภัณฑ์และบริการของคณะเทคนิคการแพทย์

grauduateMUMT2_18
ผู้ต้องการศึกษาต่อ
IMG_1026
หลักสูตรฝึกอบรม
ExternalLink_IMG_3118
บริการตรวจสุขภาพ
products-for-household_63
บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
16
บริการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลง
Toxicology
บริการตรวจทางพิษวิทยา
product-innotrex
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย
(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
Y-Blue
ชุดตรวจทดสอบทางการแพทย์
(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)