คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมมอบชุดทดสอบทางการแพทย์ฝีมือนักวิจัยไทย ที่ผลิตภายใต้มาตรฐานสากล ISO 13485:2016 ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566
December 29, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานต้นแบบฯ (MUMT Pilot Plant)
January 6, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมมอบชุดทดสอบทางการแพทย์ฝีมือนักวิจัยไทย ที่ผลิตภายใต้มาตรฐานสากล ISO 13485:2016 ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 4 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์, รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) นำโดยนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวง (ผู้แทนปลัดกระทรวงฯ) และหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการฯ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล รองผู้อำนวยการฯ ร่วมมอบชุดทดสอบทางการแพทย์ฝีมือนักวิจัยไทยที่ผลิตภายใต้มาตรฐานสากล ISO 13485:2016 ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ทดแทนการนำเข้า โดยส่งมอบชุดทดสอบการติดเชื้อฉี่หนูชนิดรวดเร็วยี่ห้อ LEP-M Plus หมายเลขทะเบียน อย. 65-1-2-1-0001054 จำนวน 10,000 ชุด ชุดทดสอบสิ่งปนเปื้อนบนวัสดุการแพทย์ (Contaminant detection kit for medical devices) หมายเลขทะเบียน อย. 65-1-3-2-0000584 จำนวน 10,000 ชุด และแอลกอฮอล์เจลและสเปรย์ หมายเลขทะเบียน อย. 73-1-6300023154 จำนวน 480 ขวด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,100,000 บาท ให้แก่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง โดยได้รับเกียรติจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ในพิธีมอบชุดทดสอบทางการแพทย์ฝีมือนักวิจัยไทย เพื่อการสาธารณสุขและอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ยั่งยืนของประเทศ โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธี ณ กระทรวงสาธารณสุข

ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบแก่กระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดนี้จัดเป็นนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่มีการวิจัยพัฒนา ตลอดจนผลิตขึ้นใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value chain) ทั้งหมดในประเทศ ที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลให้การส่งเสริมเป็นยุทธศาสตร์หลัก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สามารถนำนวัตกรรมไทยไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศทางด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อการพึ่งพาตนเอง ลดการนำเข้า และสร้างการแข่งขันในระดับสากลต่อไป

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class; TQC 2021) และเป็นผู้นำทางการแพทย์อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ด้าน Medical devices และ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และเร่งสนับสนุนเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Center of Excellence in Medical Innovative Development and Accelerating Support for Commercialization) หรือ MIDAS Center ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการอย่างครบวงจรแก่ นักวิจัย และหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาด้านชุดทดสอบทางการแพทย์ การให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนนักวิจัยด้านการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การทดสอบ การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การผลิตโดยโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์การแพทย์ (MUMT pilot plant) ซึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 13485:2016 อันเป็นเครื่องหมายสำคัญที่แสดงถึงมาตรฐานการบริหารจัดการที่ได้คุณภาพ และกระบวนการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยโรงงานต้นแบบฯ สามารถรองรับการผลิตตั้งแต่จำนวนน้อยไปจนถึงการผลิตจำนวนมากในระดับอุตสาหกรรม เพื่อการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตลอดจนการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านบริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ จำกัด (MT Innotrex Co., Ltd) เพื่อเร่งสร้างนวัตกรรมชุดทดสอบทางการแพทย์ที่เกิดจากนักวิจัยไทย มาใช้ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

นักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขอคำปรึกษาเพื่อขอใช้บริการอย่างครบวงจรหรือขอใช้บริการบางส่วนได้ที่ MIDAS Center คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, โทร 0 2441 4371 ต่อ 2502 หรือ 095-906-4082 หรือ LINE : @MTInnotreX หรือ facebook : MIDAS Center หรือ www.mt.mahidol.ac.th

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.637905731468089

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol