คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานต้นแบบฯ (MUMT Pilot Plant)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมมอบชุดทดสอบทางการแพทย์ฝีมือนักวิจัยไทย ที่ผลิตภายใต้มาตรฐานสากล ISO 13485:2016 ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข
January 5, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUMT Money The series EP.3
January 12, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานต้นแบบฯ (MUMT Pilot Plant)

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (MUMT Pilot Plant) พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมบรรยายให้ข้อมูลด้านการให้บริการทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 และเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบฯ ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.639115621347100

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol