คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUMT Money The series EP.3

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานต้นแบบฯ (MUMT Pilot Plant)
January 6, 2023
โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาซิฟิลิสซีโรโลยี และแบคทีเรียวิทยา เข้ารับการตรวจรับรองตามมาตรฐาน ISO 17043
January 23, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUMT Money The series EP.3

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MUMT Money The series EP.3 : เปิดตัวโครงการออมทรัพย์-เพิ่มสุข ให้กับบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติ และพฤติกรรมการออมเงินที่ดี เห็นความสำคัญของการออมทรัพย์ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Fin. ดี โครงการที่ส่งเสริมทักษะทางการเงินของคนวัยทำงาน เสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินที่ถูกต้อง รวมถึงการมีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพทางการเงินที่ดี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อังกูรา สุโภคเวช หัวหน้าภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร ร่วมเป็น Fin.Trainer ส่งเสริมทักษะทางการเงิน และสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้เอื้อต่อการมีพฤติกรรมทางการเงินที่ดี ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.642854640973198

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol