คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx/TQA

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต แก่คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล
December 15, 2023
ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Medical Device Regulation (MDR 2017/745)
December 22, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx/TQA

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx/TQA แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/ศูนย์ หัวหน้างาน คณะกรรมการประจำส่วนงาน เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อให้เกิดการสื่อสารนโยบาย และแผนงานตามยุทธศาสตร์ระหว่างหน่วยงานและคณะฯ ให้มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ยกระดับการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศได้อย่างต่อเนื่อง ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมีภาควิชา/หน่วยงาน ร่วมนำเสนอแผนพัฒนาองค์กรเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร พร้อมทั้งร่วมสรุปผลลัพธ์การดำเนินการ ณ เรือนเครือวัลย์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท & สปา จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.839238984668095

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol