สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต แก่คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล หารือความร่วมมือด้านการวิจัย ร่วมกับบริษัท DEUX HELIX, Ltd ประเทศมาเลเซีย และบริษัท VisGene, Ltd ประเทศญี่ปุ่น
December 15, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx/TQA
December 20, 2023

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต แก่คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทนหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2561 ถึง 2565 ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าฯ รับเสด็จฯ และรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอ รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 1,219 หน่วย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อังกูรา สุโภคเวช หัวหน้าภาควิชาฯ ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้ริเริ่มโครงการฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชา นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ภายใต้การกำกับดูแลของรายวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี นำโดย ดร.สมรัก เพชรโฉมฉาย หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมดำเนินการ และวิทยากรให้ความรู้ จัดกิจกรรมเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ Give the gift of life หนึ่งหยดแห่งการให้มอบน้ำใจสู่ปวงชน และโครงการเติมรักให้เต็ม Unit ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2558 เพื่อจัดหาผู้บริจาคโลหิตให้กับหน่วยบริการโลหิต สภากาชาดไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจ มองเห็นขั้นตอนการทำงาน และกระบวนการรับบริจาคโลหิตจากการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งเล็งเห็นถึงบทบาทความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหา และคัดเลือกเลือด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ผ่านกระบวนการรับบริจาคโลหิตจากผู้ที่สนใจ เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนโลหิต ไม่เพียงพอต่อการรักษา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริจาคเป็นหลัก ภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการบริจาคโลหิต และความรู้ในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการนี้นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงประชาชนโดยรอบ ได้ให้ความสนใจมาร่วมบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี โดยปี 2566 มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 500 คน

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.836812948244032

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol