ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Medical Device Regulation (MDR 2017/745)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx/TQA
December 20, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง HPV & Cervial Cancer: What we should know
December 25, 2023

ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Medical Device Regulation (MDR 2017/745)

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และเร่งสนับสนุน เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (MIDAS Center) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ Medical Device Regulation (MDR 2017/745) ” ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พัฒนาความรู้ในการดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนด ISO 13485:2016 รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ในอาเซียน และสหภาพยุโรป อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร และเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินการไปตามระบบ ส่งเสริมศักยภาพในระบบคุณภาพของการผลิตเครื่องมือแพทย์และการส่งออกผลิตภัณฑ์ในระดับอาเซียน และสหภาพยุโรปได้ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณปริวัตร อัครพิมาน Senior Consultant Managing Director จาก บริษัท สมาร์ท อินไซท์ ครีเอชั่น จำกัด (SIC) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องบรรยาย 305 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.840983934493600

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol