คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการ Dean visit ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Department of Radiological Technology, Faculty of Medical Technology, Teikyo University Fukuoka campus, Japan
March 7, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับบุคลากรจากกรมอาหารและยา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
March 15, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการ Dean visit ประจำปีงบประมาณ 2567

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Dean visit ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสื่อสารเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของคณะฯ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่สำคัญ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อมุ่งเป้าผลลัพธ์การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี รวมถึงสร้างความผูกพันของบุคลากร ยกระดับการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศได้อย่างต่อเนื่อง โดยทีมผู้บริหาร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีฯ เข้าเยี่ยม พร้อมทั้งสื่อสารถึงทิศทางการดำเนินงานของคณะฯ และเปิดโอกาสในการรับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละหน่วยงาน เพื่อร่วมกันทบทวน และวิเคราะห์กระบวนการที่สำคัญของการทำงาน ให้ตอบโจทย์เป้าหมายการดำเนินการขององค์กรในทุกพันธกิจ พร้อมทั้งมอบนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล No Gift Policy และร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อถือปฏิบัติต่อไป


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.888205153104811

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol