Unity Supporting Activities

February 15, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2567

March 19, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567

May 9, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUMT Sport Club 2024 แข่งขันกีฬาปาเป้า

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมชมรมกีฬาบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (MUMT Sport Club 2024) การแข่งขัน “กีฬาปาเป้า” ภายในกิจกรรมมีการแข่งขันปาเป้าประเภทคู่ โดยมีตัวแทนคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีพื้นที่ในการออกกำลังกายร่วมกัน เสริมสร้างการมีสุขภาพดี ส่งเสริมและเชื่อมความสามัคคีเป็นหมู่คณะ อีกทั้งเพื่อจัดสวัสดิการด้านชมรมกีฬา ให้บุคลากรได้ดูแลตนเองให้มีสุขภาพกายที่ดี เป็นต้นแบบที่ดีของการสร้างเสริมสุขภาพ รวมไปถึงเพื่อเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร […]
June 20, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUMT Sport Club 2024 แข่งขันกีฬาแบดมินตัน