แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านจดหมายเหตุ

Endnote for MUMT-RT 2020
January 13, 2020
กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์
January 23, 2020

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านจดหมายเหตุ

เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านจดหมายเหตุ ให้แก่บุคลากรกรที่รับผิดชอบงานด้านเอกสาร และโสตทัศนศึกษา เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานด้านจดหมายเหตุ ที่เน้นการรวบรวม จัดเก็บ และอนุรักษ์เอกสาร อันเป็นเอกสารที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ อันเป็นมรดกความทรงจำที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นผู้กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ และเป็นตัวแทนเก็บรวบรวม ผ่านระบบการเก็บข้อมูล และสืบค้น ในการนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจากนางสาวณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร หัวหน้างานบริหารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนางสาวปัญจวัลย์ ชาวดง นักจดหมายเหตุ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องบรรยาย 304-5 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=1LpT6mkdblWKPXRx1lV_Jh1kbygja0e9w