คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดตั้ง “หน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค”
January 13, 2020
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านจดหมายเหตุ
January 14, 2020

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Endnote for MUMT-RT 2020 แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค เพื่อการจัดการบรรณานุกรม โดยการอบรมแบ่งช่วงเช้า และช่วงบ่าย โดยได้รับเกียรติจากนางสาววิชุภรณ์ นลินคันธกุล บรรณารักษ์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และนางสาวธัญญรัตน์ เทียนชัยเกิดศิลป์ บรรณารักษ์ ห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 316 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=1HLsL5g1eH_JJNi4GKntO54IXCcLI7YKH