กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านจดหมายเหตุ
January 14, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) “ Vendor Neutral Archive (VNA) ”
January 23, 2020

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์

เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรลดา นุชน้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานจากกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในโอกาสเข้าร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนในการยกระดับมาตรฐาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย และการประเมินผลผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การพัฒนาฐานข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การวิจัยและพัฒนาผลิตทางการแพทย์ การนำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ไปสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=1v0OH2LfV6hmLR7Wdxp_g5YLwSqtaMik5