ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์

ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ
rungrot.che@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2717 (ศาลายา)

ศ. ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
chartchalerm.isa@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2800 (ศาลายา)

รศ. ดร.วิจิตร วงค์ล่ำซำ
wijit.won@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2842 (ศาลายา)

รศ. ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย
chaniya.lee@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2730 (ศาลายา)

รศ. ดร.รัตนา ลาวัง
ratana.law@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 194 (ศิริราช)

ผศ. ดร.กนกวรรณ กิตตินิยม
kanokwan.kit@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2717 (ศาลายา)

รศ. ดร.ธีรพล เปียฉ่ำ
theeraphon.pia@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2718 (ศาลายา)

ผศ. ดร.สมหญิง โลหะรังสิกุล
somying.loh@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2725 (ศาลายา)

รศ. ดร.พัชนี ชูทอง
patchanee.cho@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2729 (ศาลายา)

รศ. ดร.วราวรรณ เอี่ยมพึ่งพร
warawan.eia@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2628 (ศาลายา)

รศ. ดร.ศักดิ์ดา ใยน้อย
sakda.yai@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2628 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.วิชญาพร คำพรม
witchayapon.kam@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2730 (ศาลายา)

ผศ. ดร.สินีวัลยา วิชิต
sineewanlaya.wic@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2730 (ศาลายา)

ผศ. ดร.สิริรัตน์ ลูกอินทร์
sirirat.luk@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2730 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พวดรักษา
thanawat.phu@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2628 (ศาลายา)

นางสาวกรวรรณ กลมเลื่อม
นักวิทยาศาสตร์
korawan.klo@mahidol.ac.th

นางสาวฐิตารีย์ ศักดาชาญสวัสดิ์
นักวิทยาศาสตร์
thitaree.sak@mahidol.ac.th

นางสาววิชญา กิจไพบูลย์พันธ์
wichaya.kit@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 194 (ศิริราช)

นางนภชนก ธนม่วงเงิน
nopchanok.tha@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 194 (ศิริราช)

นายสุธี วรนุช
suthee.wor@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 194 (ศิริราช)

นางสาวพีรดา พืชพิสุทธิ์
peerada.phu@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2838 (ศาลายา)

นางสาวสุชาวดี สิริเหล่าตระกูล
suchawadee.sir@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2838 (ศาลายา)

นางสาววริศรา ประทิบอาราม
warisara.pra@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 194 (ศิริราช)

นางพัชรี อินทะขันธ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
patcharee.int@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2838 (ศาลายา)

นายสุรศักดิ์ บุญคล้า
พนักงานวิทยาศาสตร์
surasak.bun@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 194 (ศิริราช)

นางวีรนุช พุกปราง
พนักงานทั่วไป
weeranut.phu@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 194 (ศิริราช)

นางสาวศุภิกา กิตติภูริวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
supika.kit@mahidol.ac.th

ติดต่อเรา
ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์

โครงการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ (EQA) โทร. 063-895-1287,  02-412-3441 , 02-419-7160 ต่อ 120
เลขานุการภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2838
โทรสาร 02-441-4380