ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม และชีวการแพทย์สารสนเทศ

รศ. ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา
รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม
และชีวการแพทย์สารสนเทศ

kulachart.jan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2801 (ศาลายา)

รศ. ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์
tanawut.tan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2718 (ศาลายา)

รศ. ดร.พรลดา นุชน้อย
pornlada.nuc@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2724 (ศาลายา)

ผศ. ดร.สมชาย บุญเพ็งรักษ์
somchai.boo@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2705 (ศาลายา)

ผศ. ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น
kamonrat.php@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2704 (ศาลายา)

ผศ. ดร.ชาฎิณี ทิพกรณ์
chadinee.thi@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2620 (ศาลายา)

ผศ. ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน
waraporn.cho@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2802 (ศาลายา)

รศ. ดร.วิลาสินี จึงประสบสุข
wilasinee.suw@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2723 (ศาลายา)

รศ. ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์
prapimpun.won@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2619 (ศาลายา)

ผศ. ดร.กุลธิดา กิติดี
kuntida.kit@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2619 (ศาลายา)

รศ. ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ
hatairat.ler@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2729 (ศาลายา)

ผศ. ดร.ดลพร ริยะป่า
donporn.riy@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2729 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.นฤทัย อรศิริสกุล
naruthai.ons@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2728 (ศาลายา)

ผศ. ดร.คัคนานต์ สรุงบุญมี
kakanand.sru@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2705 (ศาลายา)

รศ. ดร.วัชระ ชุ่มบัวตอง
watshara.sho@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2732 (ศาลายา)

ผศ. ดร. ทพญ.วิดา ปรัชชญาสิทธิกุล
veda.pra@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2726 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร. พญ.ชลธิดา ยาระณะ
chontida.yar@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2723 (ศาลายา)

ผศ. ดร.เธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี
tienrat.tan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2707 (ศาลายา)

ผศ. ดร.สกาวรัตน์ เลิศจุฑาพร
sakaorat.ler@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2707 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ปิยดา ณ นคร
piyada.naa@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2620 (ศาลายา)

ผศ. ดร.ชวลิต จตุพีรพัฒน์
chawalit.cha@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2628 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ณัฐฐ หอมดี
nutta.hom@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ควีน ไทรเมือง
kween.sai@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2707 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.จตุรวิทย์ พันธกิจเจริญกุล
jaturavit.pan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2707 (ศาลายา)

นางสาวศศิวิมล ลลิตมนัส
sasiwimon.lal@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2630 (ศาลายา)

นางสุพิชฌาย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร
supitcha.pan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2620 (ศาลายา)

นางสาวจารุณี ประเสริฐโสภณ
jarunee.pra@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2605 (ศาลายา)

นายจารุวัสตร์ พุทธพรหม
jaruwat.bud@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2630 (ศาลายา)

นางสาวอรนุช พวงมาลัย
oranud.phu@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2630 (ศาลายา)

นายธีรภัทร จันทร์กิ่งทอง
teerapat.jak@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2630 (ศาลายา)

นางสาวชนิกา ไชยวงค์ทอน
chanika.chi@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวมาริสา แก้วดำ
marisa.kaw@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวณัฐธิยา หวานตา
nattiya.wan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวสุธีมา สวัสดิ์พงศ์พันธ์
suteema.saw@mahidol.ac.th

ดร.นลินี สัจจะดวงรัตน์
นักวิจัย ระดับ ๒
nalini.sch@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2732 (ศาลายา)

นางสาวนัฐกานต์ ทินปาน
นักเทคนิคการแพทย์
nattakarn.thi@mahidol.ac.th

นางสาววิภาภรณ์ ทรายทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
wipaporn.sai@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2805 (ศาลายา)

นางสาวสุรดี สิขเรศตระกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
suradee.sik@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวกุลรัศมิ์ เหล่าวัฒนวรรณ
พนักงานประจำห้องทดลองระดับ ส2
kullaras.lao@mahidol.ac.th

นางสาวณภัทร บัวจีน
นักวิชาการช่างศิลป์
napat.bua@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานศูนย์ฯ โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2805
โทรสาร 02-441-4380