ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม

รศ. ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา
รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม
kulachart.jan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2801 (ศาลายา)

ผศ. ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์
tanawut.tan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2718 (ศาลายา)

รศ. ดร.พรลดา นุชน้อย
pornlada.nuc@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2724 (ศาลายา)

ผศ. ดร.สมชาย บุญเพ็งรักษ์
somchai.boo@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2705 (ศาลายา)

ผศ. ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น
kamonrat.php@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2704 (ศาลายา)

ผศ. ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน
waraporn.cho@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2802 (ศาลายา)

ผศ. ดร.ชาฎิณี ทิพกรณ์
chadinee.thi@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2620 (ศาลายา)

ผศ. ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง
wilasinee.suw@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2723 (ศาลายา)

ผศ. ดร.กุลธิดา กิติดี
kuntida.kit@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2619 (ศาลายา)

ผศ. ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์
prapimpun.won@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2619 (ศาลายา)

ผศ. ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ
hatairat.ler@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2729 (ศาลายา)

ผศ. ดร.ดลพร ริยะป่า
donporn.riy@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2729 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.จิตรดา เพชรฟอง
jitrada.phe@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2723 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.นฤทัย อรศิริสกุล
naruthai.ons@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2728 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ยุวดี บุญญสิทธิ์
yuwadee.boy@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2729 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร. พญ.ชลธิดา ยาระณะ
chontida.yar@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2723 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.เธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี
tienrat.tan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2723 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.สกาวรัตน์ เลิศจุฑาพร
sakaorat.ler@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2729 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ปิยดา ณ นคร
piyada.naa@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2620 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ชวลิต จตุพีรพัฒน์
chawalit.cha@mahidol.ac.th

นางสาวศศิวิมล ลลิตมนัส
sasiwimon.lal@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2630 (ศาลายา)

นางสุพิชฌาย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร
supitcha.pan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2620 (ศาลายา)

นางสาวจารุณี ประเสริฐโสภณ
jarunee.pra@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2605 (ศาลายา)

นายจารุวัสตร์ พุทธพรหม
jaruwat.bud@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2630 (ศาลายา)

นางสาวอรนุช พวงมาลัย
oranud.phu@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2630 (ศาลายา)

นายธีรภัทร จันทร์กิ่งทอง
teerapat.jak@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2630 (ศาลายา)

นางสาวชนิกา ไชยวงค์ทอน
chanika.chi@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวมาริสา แก้วดำ
marisa.kaw@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาวณัฐธิยา หวานตา
nattiya.wan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2502 (ศาลายา)

นางสาววิภาภรณ์ ทรายทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
wipaporn.sai@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2805 (ศาลายา)

นายสมนึก กล่ำเอม
พนักงานประจำห้องทดลอง ส1
samnuek.kla@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2816 (ศาลายา)

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานศูนย์ฯ โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2804
โทรสาร 02-441-4380