คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการ Dean visit ประจำปีงบประมาณ 2567 เข้าเยี่ยมศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566
พฤษภาคม 1, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUMT Sport Club 2024 แข่งขันกีฬาปาเป้า
พฤษภาคม 9, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการ Dean visit ประจำปีงบประมาณ 2567 เข้าเยี่ยมศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าเยี่ยมศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร ตามโครงการ Dean visit ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสื่อสารเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของคณะฯ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่สำคัญ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อมุ่งเป้าผลลัพธ์การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และสร้างความผูกพันของบุคลากร ยกระดับการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสื่อสารถึงทิศทางการดำเนินงานของคณะฯ รวมถึงเปิดโอกาสในการรับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อร่วมกันทบทวน และวิเคราะห์กระบวนการที่สำคัญของการทำงาน ให้ตอบโจทย์เป้าหมายการดำเนินการขององค์กรในทุกพันธกิจ พร้อมทั้งมอบนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล No Gift Policy และร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อถือปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.905381598053833&type=3&locale=th_TH

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol