คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรม Statistics for Clinical Laboratory: Management System ประจำปี 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
กันยายน 4, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
กันยายน 5, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรม Statistics for Clinical Laboratory: Management System ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ภาควิชาเคมีคลินิก และงานการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Statistics for Clinical Laboratory: Management System” หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทางเทคนิคการแพทย์ด้านคุณภาพในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรทางเคมีคลินิก ประจำปี 2562 โดยการอบรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้อบรมเกิดความเข้าใจทางสถิติและนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลภายในห้องปฏิบัติการได้ และถือเป็นโอกาสอันดีที่นักเทคนิคการแพทย์ คณาจารย์ จะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร โดยมี ผศ.สถาพร ภาสุรเลิศสกุล เป็นวิทยากรภาคบรรยายร่วมกับคณาจารย์ในภาควิชาเป็นวิทยากรภาคปฏิบัติ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ให้เกียรติมากล่าวเปิดการอบรม และในช่วงท้ายของการอบรม ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ ได้ให้เกียรติมากล่าวปิดการอบรม พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน ณ ห้องบรรยาย 304-5 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา