คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงานจาก University of South Australia (Laboratory Medicine Program)

ศิษย์เก่ามอบทุนสนับสนุนการศึกษาแด่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มกราคม 16, 2024
ห้องปฏิบัติการประเมินความปลอดภัยทางอาหารและชีวภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO/IEC 17025
มกราคม 17, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงานจาก University of South Australia (Laboratory Medicine Program)

วันที่ 15 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ปรียานนท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา ดาเก็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Brian Dale (Program Director Laboratory Medicine), Dr. Sheree Bailey และนักศึกษาจาก University of South Australia (Laboratory Medicine Program) จำนวน 10 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน (study tour) ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2567 ณ ห้องเรียนคณะเทคนิคการแพทย์และห้องปฏิบัติการศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ พร้อมหารือเพื่อสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา งานวิจัย เป็นต้น ณ ห้องประชุม 901 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.855387743053219

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol