ลงนามทำสัญญารับทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการแพทย์ (Thailand medTech Excellence Fund)

งานแถลงข่าวเปิดโครงการ ” ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร “
ธันวาคม 6, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2562
ธันวาคม 6, 2019

ลงนามทำสัญญารับทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการแพทย์ (Thailand medTech Excellence Fund)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลดา นุชน้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ, อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามทำสัญญารับทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการแพทย์ (Thailand medTech Excellence Fund) กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนทุนโครงการการพัฒนาชุดตรวจคัดกรองและวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยอนุภาคขนาดนาโน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ เอี่ยมพึ่งพร และอาจารย์ ดร.วิชนันทน์ แย้มกมล อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นหัวหน้าโครงการ ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม