สืบสานประเพณีไทย รวมใจรดน้ำขอพร เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

กีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 “กันภัยมหิดลเกมส์ ”
กันยายน 3, 2019
Department of Radiological Technology organized the training program to the staffs from the Health Polytechnic of Semarang, Indonesia
กันยายน 4, 2019

สืบสานประเพณีไทย รวมใจรดน้ำขอพร เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 “วันปีใหม่ไทย” โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้อาวุโส นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุพจน์ อ่างแก้ว อดีตหัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค คณาจารย์ผู้อาวุโส และบุคลากรที่เกษียณอายุที่ปฏิบัติงาน ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มาร่วมให้พรและสรงน้ำพระ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ภายใต้ธีมงาน“ สืบสานประเพณีไทย รวมใจรดน้ำขอพร” ภายใต้บรรยากาศอันอบอุ่น สนุกสนาน ชื่นฉ่ำ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา