จากวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน ทำให้เกิดความเครียดซึ่งทำไปสู่โรคต่าง ๆ มากมาย นอกจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะทำหน้าที่ดูแลสุขภาพกายของประชาชนแล้ว ทางคณะฯ ยังได้เปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health and Wellness Centre) เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health) โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ปรับสมดุล กาย-ใจ พัฒนาศักยภาพสมอง เพื่อนำไปสู่สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Well-being)

รายการตรวจสุขภาพแบบองค์รวม

1
การวิเคราะห์คลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง
3
กิจกรรมศิลปสุนทรีย์ (Art relaxation)
5
กิจกรรมกายสุนทรีย์ (Body relaxation)
2
กิจกรรมดุริยะสุนทรีย์ (Music relaxation)
4
กิจกรรมวิญญสุนทรีย์ (Soul body relaxation)

เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม   ►


   ติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ : 09 2554 5230