Disinfectant products for household or healthcare use

บริการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข

รายการทดสอบแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ และรายการทดสอบ ได้ดังนี้


1) ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อชนิดน้ำ หรือชนิดผงที่ละลายน้ำได้

– ทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นแข็งที่ไม่มีรูพรุน
(Use-Dilution Method)
• 
AOAC Official Method 955.14, 955.15, 955.17, 964.02

– ทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นแข็งที่ไม่มีรูพรุน
(Use-Dilution Method with quantitative determination)
• AOAC Official Method 955.14, 955.15, 955.17, 964.02
Modified for quantitative determination

3) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการซักผ้า
ผลิตภัณฑ์ซักผ้า (Laundry disinfectant product)


– ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการซักผ้า
(ผลิตภัณฑ์ที่อ้างสรรพคุณฆ่าเชื้อแบคทีเรียขณะซัก)
• ASTM E2274-09
Standard test method for evaluation
of laundry sanitizers and disinfectants หรือ ฉบับแก้ไขปรับปรุง

5) ผลิตภัณฑ์แผ่นเช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ (Disinfectant Wipe)

– ทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นแข็งที่ไม่มีรูพรุน
• Patent 869768
(Disinfectant efficacy on Wipe product)
Antimicrobial pre-saturated wipe product

7) ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน (Toilet soap)

– ทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคของสบู่ก้อน
• มอก. 29-2545
ภาคผนวก ก การทดสอบประสิทธิภาพสารระดับเชื้อ

9) ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

– พิจารณาและทำข้อตกลง

2) ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดฉีดพ่นธรรมดา หรือชนิดฉีดพ่นอัดก๊าซ

– ทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นแข็งที่ไม่มีรูพรุน
(Germicidal Spray Product as disinfectants)
• 
AOAC Official Method 961.02

– ทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นแข็งที่ไม่มีรูพรุน
(Germicidal Spray Product as disinfectants with quantitative determination)
• AOAC Official Method 961.02
Modified for quantitative determination

4) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการซักผ้า
ผลิตภัณฑ์ซักผ้า (Laundry disinfectant product)
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม (Fabric softener)

– ทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการซักผ้า
(ผลิตภัณฑ์ที่อ้างสรรพคุณฤทธิ์ตกค้างหลังซัก)
• AOAC Official Method 972.04
Bacteriostatic Activity of Laundry Additive Disinfectants
• JIS L 1902:2008
Testing for Antibacterial Activity and Efficacy
on Textile Product หรือฉบับแก้ไขปรับปรุง

• AATCC Test Method 147-2004
Antibacterial Activity Assessment of
Textile Material : Parallel Streak Method หรือฉบับแก้ไขปรับปรุง

 

6) ผลิตภัณฑ์ล้างจาน (Dish wash detergent)

– ทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคในฟองน้ำ
• EN 1276 : 1997
Antibacterial hand disk wash-Chemical disinfectant and antiseptics

8) ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารกันบูด/สารกันเสีย (Preservative)
เช่น แผ่นเช็ดโลชั่น, ครีม

– ทดสอบประสิทธิภาพและความคงอยู่ของ Preservative ในการฆ่าเชื้อโรค
• US Pharmacopia หรือ European Pharmacopia
Antimicrobial preservative efficacy test

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : mumtpr@mahidol.edu