Land sensitive waste disposal


หน่วยงานของท่านมีนโยบายเกี่ยวกับการกำจัดขยะที่ครอบคลุมถึงขยะอันตรายหรือไม่ ? เช่น ของเสียชีวภาพ เคมี กัมมันตภาพรังสี และ/หรือทางกายภาพ ซึ่งมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์สัตว์หรือสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะด้วยตัวเองหรือผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆ

1) การจัดการขยะอันตราย

SDGs 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION & PRODUCTION

 

 

 

 

 

ชื่องานวิจัย : การจัดการขยะอันตราย


คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มาและความสำคัญ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยทั้งของนักศึกษา บุคลากร ผู้มาปฏิบัติงาน ผู้มารับบริการ และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบ โดยยึดแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะเทคนิคการแพทย์จึงได้ออกประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงปณิธานและความมุ่งมั่นในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับมอบถังจากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ในการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน ประเภท ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์ กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เพื่อให้การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปนเปื้อนของเสียอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีความตระหนักเรื่องการคัดแยก การเก็บรักษา การส่งกาจัดของเสียอันตราย รวมทั้งมีแนวปฏิบัติในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่ได้มาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 

ขอบเขต/พื้นที่การศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาทราบถึงอันตรายจากขยะ

2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป

3) เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถคัดแยกขยะอันตราย

4) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดอันตรายต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากขยะอันตราย

แหล่งทุนสนับสนุน

หน่วยงานที่ร่วมมือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1) นักศึกษา

2) บุคลากร

3) ผู้มาปฏิบัติงาน

4) ผู้มารับบริการ

ระดับความร่วมมือ

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

อ้างอิงการดำเนินงาน

https://drive.google.com/drive/folders/1YcEn29793xteMg4VVxfK2Ekkj_PKuoEM?usp=sharing