คณะเทคนิคการแพทย์ รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ระดับดีเด่น ประจำปี 2564 ปีที่ 3 ติดต่อกัน

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เมษายน 19, 2022
ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2565
เมษายน 30, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ระดับดีเด่น ประจำปี 2564 ปีที่ 3 ติดต่อกัน

วันที่ 28 เมษายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงานรณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย MU Safety Day ครั้งที่ 6 จัดโดยศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้แนวคิด Safety Future ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดต่อยอดจากการดำเนินงาน safety forward ในปีที่ผ่านมา เพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้ครอบคลุมนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ และเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติในอนาคต ในการนี้คณบดีฯ ได้เป็นตัวแทนคณะฯ รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ระดับดีเด่น ประจำปี 2564 ปีที่ 3 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบป้ายรางวัล และร่วมยินดี ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ขอขอบคุณภาพจาก : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5620161507998288