แหล่งทุนวิจัยภายใน

แหล่งทุนวิจัยภายนอก

แหล่งทุนวิจัยภายนอก “ภายในประเทศ”

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) http://www.nrct.net.php
  • มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  http://www.ttsf.or.th
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   http://www.trf.or.th
  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  http://www.nstda.or.th
  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  http://www.mua.go.th

แหล่งทุนวิจัยภายนอก “ต่างประเทศ”

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า/รายงานสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล