งานประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ

นายวรพงศ์ บุญอุ้ม
รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์
worapong.boo@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2202 (ศาลายา)

นางสาวศิริอร มโนมัธยา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
sirion.mar@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2202 (ศาลายา)

นายเบญจพล สำราญถิ่น
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
benjapol.som@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2205 (ศาลายา)

นายวรพงศ์ บุญอุ้ม
นักประชาสัมพันธ์
worapong.boo@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2202 (ศาลายา)

นางสาวนิศาชล ศรีวรรณญา
นักประชาสัมพันธ์
nisachol.sri@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2202 (ศาลายา)

นางสาววรัญญา โพธิ์รักษา
นักวิเทศสัมพันธ์
warunya.pho@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2816 (ศาลายา)

ติดต่อเรา
งานประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ สำนักงานคณบดี

หน่วยโสตทัศนศึกษา โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2202, 2205
หน่วยประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2202
โทรสาร 02-441-4380