MIDAS Center คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมหารือความร่วมมือร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าหารือความร่วมมือร่วมกับบริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
มิถุนายน 11, 2024
MIDAS Center คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ (IBGC-CU) และศูนย์พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐานสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (QDD center)
มิถุนายน 18, 2024

MIDAS Center คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมหารือความร่วมมือร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และเร่งสนับสนุน เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (MIDAS Center) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากสถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการแพทย์ ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.925665872692072

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol