คณะเทคนิคการแพทย์จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2563

ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2/2+ (BSL-2/BSL-2+) R 632 ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ
สิงหาคม 13, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสมาศึกษาดูงาน
สิงหาคม 27, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 และ 20 สิงหาคม 2563 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาลายา และอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช งานบริการสุขภาพชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้บริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคลากรผู้ที่เกษียณอายุงานและอายุราชการ โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ที่ส่งเสริม และสนับสนุนเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร โดยเชื่อมั่นว่าหากบุคลากรภายในองค์กรมีสุขภาพที่แข็งแรงมีศักยภาพที่พร้อม จะส่งผลให้การดำเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gDLBST6pjBmL1oVEVkQxEfbvcaxqoqKa