โครงการคุณธรรม-จริยธรรมในวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีเปิดตลาดจริงใจ Farmers’ Market
ธันวาคม 14, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง แก่แรงงานต่างถิ่น เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ แพปลาบางเลนธานี
ธันวาคม 24, 2020

โครงการคุณธรรม-จริยธรรมในวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 15-20 ธันวาคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรม-จริยธรรมในวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และกระตุ้นให้มีจิตสำนึกที่ดีงาม เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการให้นักศึกษาสามารถนำเอาหลักธรรมคำสอนในศาสนา มาเป็นแนวคิด มาใช้พิจารณาตัดสินใจด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความสุขที่แท้จริงในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้เพื่อให้นักศึกษาเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังตาม (PLOs) และสอดคล้องกับหลักสูตรของคณะเทคนิคการแพทย์ ได้แก่

  1. PLOs 8 แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ (สาขาเทคนิคการแพทย์)
  2. PLOs 3 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ (สาขารังสีเทคนิค)

ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องหลักสูตร “การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” ซึ่งประกอบด้วยการบรรยาย ฝึกเจริญสติ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โดยก่อนหน้านี้วันที่ 10-14 ธันวาคม 2563 คณะฯ จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรม-จริยธรรมในวิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาบางส่วน ในรอบที่ 1 ณ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1vxceR5JUhvXx5DQIk0Q2gg7BoL_Rey2l