คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบการจัดการเอกสารและสารสนเทศ และระบบเว็บไซต์ โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานเปิดตัวผงผักพรีไบโอติค นวัตกรรม 3P.. เพื่อลำไส้ยิ้มได้
พฤศจิกายน 15, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล รับมอบจอภาพแสดงผลดิจิตอล ระบบสัมผัส จาก บริษัท กิบไทย จำกัด
พฤศจิกายน 20, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบการจัดการเอกสารและสารสนเทศ และระบบเว็บไซต์ โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดการเอกสารและสารสนเทศ และระบบเว็บไซต์ โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากร ผู้ดูแลระบบประจำโครงการฯ เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ สามารถบริหารจัดการหน้าเว็บประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีนาย ภาคภูมิ กำจัด ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์โครงการฯ (EQAS MUMT Website coordinator) ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 316 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) หนึ่งในบริการวิชาของคณะฯ มีนโยบายในการพัฒนาบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 ควบคู่กับการบริหารจัดการในยุคดิจิทัล จึงได้มีการพัฒนาระบบความสามารถในการใช้งาน และปรับปรุงระบบเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกประจำโครงการฯ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.820684403190220&type=3

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol