คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) “ Vendor Neutral Archive (VNA) ”

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์
มกราคม 23, 2020
กีฬาฟุตซอลประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์และความผูกพัน MRT Cup ประจำปี 2563
มกราคม 27, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) “ Vendor Neutral Archive (VNA) ”

เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ – FUJIFILM Asia Pacific PTE. LTD. จัดโครงการอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ในหลักสูตร “ Vendor Neutral Archive (VNA) ” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ที่พัฒนาต่อยอดจากระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์หรือแพ็กส์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาต่อยอดจากระบบแพ็กส์สู่ระบบสารสนเทศรูปแบบใหม่ คือ Vendor Neutral Archive (VNA) โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Pratik Sangani, Fujifilm Qatar และ Mr. Suresh Kumar, Fujifilm Asia Pacific มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม และในช่วงสุดท้ายของการอบรมในแต่ละระดับ ได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ณ ศูนย์ฝึกอบรม “MAHIDOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=18uZPF6yYISVOncqNoN0xD80BgICnL5Ed