มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 (MAHIDOL QUALITY FAIR 2022)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์
พฤศจิกายน 18, 2022
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรูปแบบออนไลน์
ธันวาคม 1, 2022

มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 (MAHIDOL QUALITY FAIR 2022)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ “MAHIDOL QUALITY FAIR 2022” ภายใต้หัวข้อ Good Governance in Digital Era: ธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล โดยบุคลากรคณะฯ ได้นำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพประเภทต่าง ๆ และมีผลงานได้รับรางวัลชมเชย ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผลงาน “ระบบติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง(Purchase Tracking System)” โดยคุณญาดา บุญเสริม, คุณพิชญาสินี จิตติพิชญานันท์, คุณภัคธินันท์ นพเมธีเมศฐ์ และรางวัล Poppular Vote ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) รูปแบบออนไลน์ผ่าน Mahidol University Digital KM Masterclass ผลงาน “การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในยุค Covid-19” โดยคุณสุพรรษา เอี๋ยวประเสริฐ, รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงค์ล่ำซำ, คุณอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย โดยรับมอบรางวัลจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.610760280849301
#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol