พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับมูลนิธิบูรณพุทธ

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมโยคะเพื่อแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรม
มกราคม 31, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป. ลาว ประจำปี 2563
กุมภาพันธ์ 4, 2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับมูลนิธิบูรณพุทธ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ชั้น 2 คณะเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายศรันย์ ไมตรีเวช (ดังตฤณ) ประธานกรรมการมูลนิธิบูรณพุทธ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับมูลนิธิบูรณพุทธ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ สื่อ เทคโนโลยี ผลงาน และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการเจริญ และการตื่นรู้ การสร้างปัญญา และการน้อมนำทำความดีตามหลักพุทธศาสนา ที่สามารถมาบูรณาการเข้ากับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม (สุขภาวะทางกาย ใจ สังคม และทางปัญญา) แก่ประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนสังคมแห่งสุขภาวะที่ดี วิถีพุทธ และการธำรงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังร่วมมือในการสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือเพื่อสาธารณะในด้านต่าง ๆ ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง, อาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าสถานเวชศาสตร์ชันสูตร พร้อมด้วยคุณชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ และคุณสมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ จากมูลนิธิบูรณพุทธ ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน

ในโอกาสเดียวกันทางมูลนิธิบูรณพุทธได้มอบเครื่องวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง Electroencephalography (EEG) ประสิทธิภาพสูงให้แก่คณะฯ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการวิจัยต่อการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งสามารถนำมาสู่การบูรณาการส่งเสริมสุขภาพดีแบบองค์รวม จากนั้นได้มีการบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก VS เทคโนโลยีเปิดธรรม” โดยคุณศรันย์ ไมตรีเวช (ดังตฤณ) ประธานกรรมการมูลนิธิบูรณพุทธ อีกทั้งยังเป็นนักเขียนชื่อดังเจ้าของผลงานเขียนหลากหลาย อาทิ “เสียดาย..คนตายไม่ได้อ่าน” ฯลฯ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายกันจำนวนมาก

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y6VAtAHG1szYcKbG-8XNCUjAX3vMad-i