คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUMT Money The series EP.2 ให้กับบุคลากร

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ธันวาคม 20, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพระพรชัยมงคล น้อมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ธันวาคม 23, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUMT Money The series EP.2 ให้กับบุคลากร

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MUMT Money The series EP.2 : วางแผนดี เป็นหนี้ก็ปังได้ ให้กับบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรับทราบและวางแผนในการปลดหนี้ พร้อมทั้งเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดี โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Fin. ดี โครงการที่ส่งเสริมทักษะทางการเงินของคนวัยทำงาน เสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินที่ถูกต้อง รวมถึงการมีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพทางการเงินที่ดี โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงแนวทางการบริหารและการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้อง เพื่อให้บุคลากรเกิดแนวคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารเงินและวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อังกูรา สุโภคเวช หัวหน้าภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร ร่วมเป็น Fin.Trainer ส่งเสริมทักษะทางการเงิน และสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้เอื้อต่อการมีพฤติกรรมทางการเงินที่ดี ในการนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจาก คุณวัลยา ศรีทองอุ่น ผู้วิเคราะห์อาวุโสส่วนกลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน และคุณพุธิตา เพชรกลับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนกลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องบรรยาย 304-5 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และรูปแบบออนไลน์

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.628245632434099

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol