พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (MOA) จากนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยของคณาจารย์ และนักวิจัยจากคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ระหว่างบริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ ร่วมกับบริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกณฑ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)
กันยายน 7, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ในรูปแบบ Online Mock Visit
กันยายน 12, 2022

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (MOA) จากนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยของคณาจารย์ และนักวิจัยจากคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ระหว่างบริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ ร่วมกับบริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 6 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (MOA) จากนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยของคณาจารย์ และนักวิจัยจากคณะฯ โดยบริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ จำกัด ได้ริเริ่มการผลักดันผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมทั้งต่อยอดจากงานวิจัยต้นแบบไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมออกจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ จำกัด (MT INNOTREX) พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง ร่วลงนามการบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับบริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด (KEEEN) นำโดย ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ ประธานกรรมการบริหารฯ และคุณจุรีภา อยู่ลาภไพศาล กรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวแอนด์เอ็ม ไบโอแพสชั่น จำกัด ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยบริษัท คีนน์ จะร่วมวางแผนทางธุรกิจ (Business Planning) ดูแลด้านการตลาด วิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงการตลาด (Market Validation) และหารือแนวทางร่วมกับบริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งจะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย และกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือในมิติต่าง ๆ รวมถึงเวทีวิชาการ หรือบูธนิทรรศการและงานแสดงต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

บริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ จำกัด (MT INNOTREX) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้การบริหารจัดการโดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นตัวกลางในการดู และรักษาผลประโยชน์ทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ หรืองานบริการที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาจากอาจารย์ และนักวิจัยของคณะฯ ให้สามารถแข่งขันหรือทำการค้าในตลาดได้

บริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด (KEEEN) เป็นบริษัทชั้นนำในด้านบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Industrial Ecology Management) ด้วยการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมเป็นรายแรกของประเทศไทย ทำให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.547070333884963