คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ Microcredentials สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำร่อง OBEC-MUMT ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ตุลาคม 26, 2022
MUMT OPEN HOUSE 2022 (มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล) ประจำปี 2565
พฤศจิกายน 2, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ Microcredentials สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ Microcredentials สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้แก่คณาจารย์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่มีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยหลักสูตรจะเน้นการจัดการศึกษา และระยะเวลาเรียน ในรูปแบบที่ยืดหยุ่นหลากหลาย มีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่เอื้อให้บุคลากรที่ทำงานประจำสามารถเข้าศึกษาต่อได้ โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจาก Dr.Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องบรรยาย 317 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.585231600068836