คณบดีพบประชาคมชาวคณะเทคนิคการแพทย์ (Meet the Dean) ประจำปี 2564

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปออนไลน์
พฤษภาคม 27, 2021
วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ปีที่ 64 และวันเทคนิคการแพทย์ไทย
มิถุนายน 29, 2021

คณบดีพบประชาคมชาวคณะเทคนิคการแพทย์ (Meet the Dean) ประจำปี 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 สภาอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับหน่วยพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมคณบดีพบประชาคมชาวคณะเทคนิคการแพทย์ (Meet the Dean) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน พบปะพูดคุยกับคณบดี และผู้บริหาร ถึงสัมฤทธิผลของการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกัน และเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรทุกท่านจะร่วมกันแสดงทัศนะหรือให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูล มุมมอง และแนวทางให้กับผู้บริหารอันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้บรรยายถึงผลการดำเนินงานที่โดดเด่นกับความสำเร็จขององค์กรในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งชี้แจงถึงแผนปฏิบัติการขององค์กร ที่จะขับเคลื่อนในอนาคตให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยในช่วงท้ายของกิจกรรมได้เปิดข้อรับฟัง ข้อคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากบุคลากร เพื่อนำไปสู่การพัฒนา และแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในคณะฯ ในอนาคตสืบต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1Wnppa5rG91FG1I3zJQdsMdqOxMrI-2Mi