คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง HPV & Cervial Cancer: What we should know

ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Medical Device Regulation (MDR 2017/745)
ธันวาคม 22, 2023
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมจัดงานประชุม Second International Teleconference between Juntendo University, Japan and Mahidol University
ธันวาคม 25, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง HPV & Cervial Cancer: What we should know

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง HPV & Cervial Cancer: What we should know โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อไวรัส HPV และโรคมะเร็งปากมดลูก และหัวข้อการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค HPV DNA Testing ให้แก่บุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้บุคลากรนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ในการดำเนินงาน การพัฒนางานและพัฒนาองค์กร โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา กิติดี รักษาการหัวหน้างานวินิจฉัยระดับโมเลกุลและการตรวจเฉพาะทาง ศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช

กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จขององค์กร (MUMT Knowledge Sharing) ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ผ่านกิจกรรม MUMT Knowledge Sharing เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในตัวบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กร และเพื่อให้บุคลากรนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ในการดำเนินงาน การพัฒนางานและพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.842646734327320

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol