โครงการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนปีการศึกษา 2562 ณ ชุมชนตำบลคลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

เรื่องราวดี๊ดี ของครูกับศิษย์ กิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2562
ธันวาคม 6, 2019
งานแถลงข่าวเปิดโครงการ ” ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร “
ธันวาคม 6, 2019

โครงการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนปีการศึกษา 2562 ณ ชุมชนตำบลคลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรของ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ชุมชนตำบลคลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน และวินิจฉัยสภาวะสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพฯ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพชุมชน อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะทำงานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้อง ฝึกทักษะการสื่อสารของนักศึกษา และปฏิสัมพันธ์ กับชุมชน ภายใต้รายวิชา ทนคร 314 เทคนิคการแพทย์ชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนปีการศึกษา 2562 เพื่อมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community based learning) ซึ่งมีสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในพื้นที่ ติดตามข้อมูลพื้นฐานของผู้คนในชุมชนคลองใหม่ทั้ง 6 หมู่ อาทิ ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ สุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงได้ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ แก่ผู้สูงอายุตามบ้านต่าง ๆ อีกด้วย

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=15KoUmC842hGIRUcP3rtguOrsVqrutb9x