ภาควิชารังสีเทคนิคจัดอบรม Digital Imaging and PACS ให้แก่ผู้เข้าอบรมจากอินโดนีเซีย ในรูปแบบออนไลน์

มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563
พฤศจิกายน 9, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมองแก่ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในคอร์สสร้างความสุข ด้วยสติ ณ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา
พฤศจิกายน 12, 2020

ภาควิชารังสีเทคนิคจัดอบรม Digital Imaging and PACS ให้แก่ผู้เข้าอบรมจากอินโดนีเซีย ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมระยะสั้นให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจาก Health Polytechnic of Semarang, Indonesia หลักสูตร Digital Imaging and PACS โดยจะเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรมแกรม Zoom Meeting เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการทำงาน สภาพปัญหาของเทคโนโลยีภาพถ่ายทางการแพทย์ และระบบแพ็กส์ รวมไปถึงระบบสารสนเทศรูปแบบใหม่ อีกทั้งยังสามารถประเมินการปรับตั้งค่าที่เกี่ยวข้องในการถ่ายภาพเพื่อใช้ในทางการแพทย์ และเข้าใจแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพทางการแพทย์ในเครื่องมือต่าง ๆ เช่น CT, MRI ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมีคณาจารย์จากภาควิชารังสีเทคนิค เป็นผู้ให้การอบรม ทั้งนี้การอบรมจะมีระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563