สมัครงานกับคณะเทคนิคการแพทย์

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1. นักเทคนิคการแพทย์
(ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก)
31 มีนาคม 2566 19 เมษายน 2566
2. อาจารย์
(ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก)
1 31 มีนาคม 2566 28 เมษายน 2566
3. อาจารย์
(ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชารังสีเทคนิค)
1 31 มีนาคม 2566 28 เมษายน 2566
 4. อาจารย์
(ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์)
 1  31 มีนาคม 2566  28 เมษายน 2566
 5. นักเทคนิคการแพทย์
(ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ ศิริราช)
2 31 มีนาคม 2566  19 เมษายน 2566 
6 นักวิชาการพัสดุ
(ปฏิบัติงาน ณ งานคลังและพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา)
1 31 มีนาคม 2566  19 เมษายน 2566 
 
ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา วันสอบข้อเขียน วันสอบสัมภาษณ์