รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์
นายศุภกฤต วิทวัสสำราญกุล
นางสาวจิรวรรณ ตามพะกุล
นายนิธิศ สันติกุล​
ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วาระ 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ใยน้อย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์
นางสาวศิริอร มโนมัธยา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิตตินิยม
รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ นิลกุล
อาจารย์สุรภี เทียนกริม
นายเบญจพล สำราญถิ่น
ได้รับรางวัลการสอนออนไลน์ประเภท Learning Innovation for Online Course Awards : Online Instruction Technique
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคนิคการแพทย์) ประจำปีการศึกษา 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ ชุ่มบัวตอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ จันทร์มี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ ดร.มยุรี ชนะสกุลนิยม ได้รับรางวัลระดับดีมาก รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.วิไลรัตน์ นุชประมูล ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ประเภทบูรณาการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน  ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2562
นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิต

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรลดา นุชน้อย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา กลัดสมบูรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลธิรา พรมกัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลพร ริยะป่า

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย เอกจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัคนานต์ สรุงบุญมี

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี เงินงามเลิศ
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ลาวัง
รองศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ เอี่ยมพึ่งพร
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 2 ติดต่อกัน
นายปริตต์ วงศ์ตระกูล
นายนครินทร์ ศรีสุข
Best Oral Presentation
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลชมเชย โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิตตินิยม
อาจารย์ ดร.สิริรัตน์ ลูกอินทร
อาจารย์สุรภี เทียนกริม
นางสาวศิริอร มโนมัธยา
นายเบญจพล สำราญถิ่น
นายวรพงศ์ บุญอุ้ม
รางวัลดีเด่น ประเภทผลงานการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทุ่มเททำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงแก่วงการฟิสิกส์การแพทย์ไทย
นายชยานนท์ ภมะราภา รางวัลชนะเลิศ Oral Presentation Award สาขา Diagnostic Radiology
ศ. ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล รางวัลบุคลากรต้นแบบ  ในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม
ผศ. นพ.สุพจน์ อ่างแก้ว รางวัลปูชนียบุคคล  ในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม
ศ. ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งคณบดีณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล วาระที่ 2
ผศ. ดร.ชาฎิณี ทิพกรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร.ไขแสง ชูแสงสุนทร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวพีรดา พืชพิสุทธิ์ ได้รับรางวัล Popular Vote ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์
ผศ. ดร. ระพีพร ใหญ่เจริญ
อ.ดร.ปวเรศ อ่อนทอง
ได้รับรางวัล Innovative Teaching Award
ผศ. ดร.สุมนา ดาเก็ง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. อมรา  อภิลักษณ์ รางวัลระดับดีมาก รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2563
ผศ. ดร. อมรา  อภิลักษณ์
ผศ. ดร. วิลาสินี สุวรรณจ่าง
รางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2563
รศ. ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร รางวัลโล่เกียรติคุณ “คนดีศรีแผ่นดิน ตามรอยธรรมราชา ” ครั้งที่ 2
ผศ. ดร.วิชนันท์ แย้มกมล  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวอริสรา สมุทรผ่อง Best Poster Presentation Award
นางสาวจริยา หาญธำรงวิทย์ “Tuberculosis: Immunity and Immune Evasion” Keystone Symposia Global Health Travel Award