ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตินันท์ บุญญกูล ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเภท Senior Fellow (SFHEA)
รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์
นายสละ อุบลฉาย (ศิษย์เก่าสาขารังสีเทคนิค รุ่นที่ 7) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
นายวสุอนันต์ ทองดี (ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 47) ได้รับรางวัลศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Award 2024
Dr. Chuong Le Van (ศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์) Outstanding Alumni Award Faculty of Graduate Studies, Mahidol University for the Year 2023 in the Management Category
นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดออกแบบเหรียญรางวัลมหิดลเกมส์ 2567
นายฌอน เช็พเพอร์ส ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2567
นางสาวจุฑามาศ หงษ์เอิบ
นางสาวศรุตา อินทรคำ
นายเสฎฐวุฒิ อภิรักษ์สัตยากุล
(ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดแผนธุรกิจศิษย์มหิดล (MU Alumni Business Plan)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์
อาจารย์ ดร.จตุรวิทย์ พันธกิจเจริญกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
นายอภิวัฒน์ ชื่นฤทัย
นางสาวสุกัญญา ทองเย็น
นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย
นายอภิวัฒน์ แสนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตินันท์ บุญญกูล
นายคณุสรณ์ จวนรุ่ง
นางสาวแพรวทิพย์ เจือมิ่ง
นางสาวนงกนก ขณะรัตน์
นางสาวจารุณี ประเสริฐโสภณ
นางสาวยลดา ทรัพย์ขวัญ
นางสาวชนม์นิภา พันตะกรุด
นายประชา เมืองนิล
นายนุกูล ยวงใย
นายจตุรงค์ เสริมสุข
นายณพวัฒน์ ตัญกาญจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย
นางสาววิภาภรณ์ ทรายทอง
ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2567 (มหิดลเกมส์ 2567)
รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์
นายเสฎฐวุฒิ อภิรักษ์สัตยากุล
นางสาวมัชณิมา นาคสวัสดิ์
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote กิจกรรม MU SDGs CONTEST ประเภทภาพถ่าย
รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ ได้รับรางวัล Leadership in International Collaboration จาก School of Radiologic Sciences, Weber State University U.S.A.
ดร.นลินี สัจจะดวงรัตน์ ได้รับรางวัล Outstanding Academic Alumni Award 2023 Faculty of Graduate Studies, Mahidol University for the year 2023 Mahidol University International College (MUIC)
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ ชุ่มบัวตอง ได้รับรางวัล Mahidol University’s Top 1% Researcher 2024
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนา กลัดสมบูรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
นางสาวพิชญาสินี จิตติพิชญานันท์ ได้รับรางวัลนำเสนอบทความดีเด่น
เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลังและพัสดุด้วย Lean Management ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.ชลธิดา ยาระณะ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิตตินิยม
อาจารย์ ดร.มยุรี ชนะสกุลนิยม
อาจารย์ ดร.พจนารถ วานิจจะกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย
อาจารย์ ดร.ณัฐภัทร อนุวงศ์เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ปรียานนท์
ผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับ 2
(Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF)
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ ชุ่มบัวตอง ได้รับรางวัล MU Researchers of the Year 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2565 ปีที่ 4 ติดต่อกัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิตตินิยม
นางสาวภัสสร สุดสมัย
นายสมพรชัย นาคหล่อ
นายไพฑูรย์ แจ่มใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา มัสอูดี
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ
นายธนพัฒน์ นพโสภณ
นางสาวพิชญาสินี จิตติพิชญานันท์
นางสาวพรรษชล สมิติวัณฑิกุล
ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล (ระดับส่วนงาน) ประจำปี 2565
อาจารย์ ดร.จตุรวิทย์ พันธกิจเจริญกุล
นางสาวสุกัญญา ทองเย็น
นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย
นางสาวญาดา บุญเสริม
นางสาวนงกนก ขณะรัตน์
นายนฤชิต เกตุอ่ำ
นายเชวงศักดิ์ พัฒนผลไพบูลย์
นายอภิวัฒน์ แสนกุล
นายอภิวัฒน์ ชื่นฤทัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย
นายเธียรวิชญ์ชัย ปัทมะอนันทน์
นายประชา เมืองนิล
นายนุกูล ยวงใย
ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 (มหิดลเกมส์ 2566)
นายฌอน เช็พเพอร์ส ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าร่วมโครงการ UPs+ Spring Program 2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตินันท์ บุญญกูล ผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับ 2
(Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF)
นางสาวพรรณอร เก็บสมบัติ
นายพิสิฐชัย พรมภักดี
นางสาวรติกร สาครวุฒิชัย
นางสาวสลิลพัชร ปัญจอุดมรัตน์
รางวัล Gold Award และ Silver Award โครงการประชุมวิชาการนักรังสีเทคนิค ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์ ได้รับรางวัล Leadership in International Collaboration จาก School of Radiologic Sciences, Weber State University U.S.A.
รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จึงประสบสุข ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์
ภาควิชารังสีเทคนิค ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมทางรังสี จากงานประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 31
รองศาสตราจารย์ ดร.วรนุช เอี่ยมปา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ไขแสง ชูแสงสุนทร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์
นางสาวมัชณิมา นาคสวัสดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Poster Presentation
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
ศาสตราจารย์ ดร.สุภาลักษณ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
ศาสตราจารย์ ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ ชุ่มบัวตอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วิดา ปรัชชญาสิทธิกุล
ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุด (World’s TOP 2% Scientists) by Stanford University 2023
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ ชุ่มบัวตอง
ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกชาวต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงศ์ล่ำซำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต
อาจารย์ ดร.นวลเพ็ญ ดำรงกิจอุดม
อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์
นางขวัญเมือง จินดารัตน์
นางภัทรานันท์ พูลสงวน
นางสาวทัศนียา ชัยสถิตย์
นายเจริญพร จุลชู
ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพงศ์ สุขคะนนท์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต จตุพีรพัฒน์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จามิกร สุขเอนก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาพร ภาสุรเลิศสกุล
ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร ผลงาน “ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ”
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา อภิลักษณ์
ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร ผลงาน “ วิธีการและชุดตรวจวัดระดับคอร์ติซอล ”
รองศาสตราจารย์ ดร.ดลินา ตันหยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา ดาเก็ง
นางสาวศิริลักษณ์ วิริยะอัครเดชา
ได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลงาน “ MUMT-H-EQAM-R: R programming for EQA in Blood film Examination ”
รองศาสตราจารย์ ดร.ไขแสง ชูแสงสุนทร
นายพสิษฐ์ ปีติศิวะเวทย์
ได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงาน “ Deeplnspire ”
อาจารย์ ดร.ปวเรศ อ่อนทอง
ได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ ผลงาน “ แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติที่มีต่อภาวะลองโควิด ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวเรศ อ่อนทอง
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วิดา ปรัชชญาสิทธิกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2565
นางสาวชุลีกร ฤกษ์สมผุส
นายธนกร ทองสิมา
นายรัชชานนท์ สุภัทรากุล
นางสาวศุภัชญา พูนทรัพย์
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวิดีโอ MU Careers Video Contest
โรงงานต้นแบบเพื่อพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการผลิตเครื่องมือแพทย์ในระดับสากล ISO13485:2016
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ ลูกอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตินันท์ บุญญกูล
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิตตินิยม ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2565 ประเภท Excellent Academia
นางสาวปพิชชา จงวชิระชัย
นางสาวศรุตา อินทรคำ
นายเสฎฐวุฒิ อภิรักษ์สัตยากุล
นายณฉัตร จีระพันธุ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ “The Grand Prize” การแข่งขัน Delta International Smart & Green Manufacturing Contest ครั้งที่ 8 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ ดร.พญ.ชลธิดา ยาระณะ
ทนพญ. ธันยมัย อินทร
ทนพญ. อรุณศรี ชูดวง
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
ศาสตราจารย์ ดร.สุภาลักษณ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
ศาสตราจารย์ ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์
ศาสตราจารย์ ดร.รัชนี อุดมแสงเพ็ชร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ นันทเสนามาตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ ชุ่มบัวตอง
ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุด (World’s TOP 2% Scientists) by Stanford University 2022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ กิตติพยัคฆ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร สองทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรดา เพชรฟอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกาวรัตน์ เลิศจุฑาพร
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง President of the International Society of Radiographers and Radiological Technologists (ISRRT) (นายกสมาคมรังสีเทคนิคนานาชาติ) วาระ ปี 2022-2026
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Director of Public Relations and Communications วาระ ปี 2022-2026
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์
นายศุภกฤต วิทวัสสำราญกุล
นางสาวจิรวรรณ ตามพะกุล
นายนิธิศ สันติกุล​
ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วาระ 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ใยน้อย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์
นางสาวศิริอร มโนมัธยา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิตตินิยม
รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ นิลกุล
อาจารย์สุรภี เทียนกริม
นายเบญจพล สำราญถิ่น
ได้รับรางวัลการสอนออนไลน์ประเภท Learning Innovation for Online Course Awards : Online Instruction Technique
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคนิคการแพทย์) ประจำปีการศึกษา 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ ชุ่มบัวตอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ จันทร์มี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ ดร.มยุรี ชนะสกุลนิยม ได้รับรางวัลระดับดีมาก รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ปรียานนท์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
ศาสตราจารย์ ดร.สุภาลักษณ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ นันทเสนามาตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ ชุ่มบัวตอง
รองศาสตราจารย์ ดร. อมรา  อภิลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีจามิกร สุขเอนก
นางสาวฐิตาพร ตุ๊ทราย
อาจารย์ ดร.มยุรี ชนะสกุลนิยม
อาจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ
นางสาวธันยมัย อินทร
นายเจริญพร จุลชู
นางสาวอาภรณ์ ครองกิจการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงค์ล่ำซำ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชนี ชูทอง
นางสาวศันสนีย์ มาน้อย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.วิไลรัตน์ นุชประมูล ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ประเภทบูรณาการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน  ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2562
นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิต

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรลดา นุชน้อย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา กลัดสมบูรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลธิรา พรมกัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลพร ริยะป่า

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย เอกจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัคนานต์ สรุงบุญมี

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี เงินงามเลิศ
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ลาวัง
รองศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ เอี่ยมพึ่งพร
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 2 ติดต่อกัน
นายปริตต์ วงศ์ตระกูล
นายนครินทร์ ศรีสุข
Best Oral Presentation
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลชมเชย โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิตตินิยม
อาจารย์ ดร.สิริรัตน์ ลูกอินทร
อาจารย์สุรภี เทียนกริม
นางสาวศิริอร มโนมัธยา
นายเบญจพล สำราญถิ่น
นายวรพงศ์ บุญอุ้ม
รางวัลดีเด่น ประเภทผลงานการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทุ่มเททำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงแก่วงการฟิสิกส์การแพทย์ไทย
นายชยานนท์ ภมะราภา รางวัลชนะเลิศ Oral Presentation Award สาขา Diagnostic Radiology
ศ. ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล รางวัลบุคลากรต้นแบบ  ในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม
ผศ. นพ.สุพจน์ อ่างแก้ว รางวัลปูชนียบุคคล  ในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม
ศ. ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งคณบดีณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล วาระที่ 2
ผศ. ดร.ชาฎิณี ทิพกรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร.ไขแสง ชูแสงสุนทร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวพีรดา พืชพิสุทธิ์ ได้รับรางวัล Popular Vote ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์
ผศ. ดร. ระพีพร ใหญ่เจริญ
อ.ดร.ปวเรศ อ่อนทอง
ได้รับรางวัล Innovative Teaching Award
ผศ. ดร.สุมนา ดาเก็ง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. อมรา  อภิลักษณ์ รางวัลระดับดีมาก รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2563
ผศ. ดร. อมรา  อภิลักษณ์
ผศ. ดร. วิลาสินี สุวรรณจ่าง
รางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2563
รศ. ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร รางวัลโล่เกียรติคุณ “คนดีศรีแผ่นดิน ตามรอยธรรมราชา ” ครั้งที่ 2
ผศ. ดร.วิชนันท์ แย้มกมล  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวอริสรา สมุทรผ่อง Best Poster Presentation Award
นางสาวจริยา หาญธำรงวิทย์ “Tuberculosis: Immunity and Immune Evasion” Keystone Symposia Global Health Travel Award