รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.วิไลรัตน์ นุชประมูล ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ประเภทบูรณาการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน  ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2562
นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิต

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรลดา นุชน้อย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา กลัดสมบูรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลธิรา พรมกัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลพร ริยะป่า

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย เอกจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัคนานต์ สรุงบุญมี

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี เงินงามเลิศ
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ลาวัง
รองศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ เอี่ยมพึ่งพร
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์
ศ. ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล รางวัลบุคลากรต้นแบบ  ในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม
ผศ. นพ.สุพจน์ อ่างแก้ว รางวัลปูชนียบุคคล  ในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม
ศ. ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งคณบดีณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล วาระที่ 2
ผศ. ดร.ชาฎิณี ทิพกรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร.ไขแสง ชูแสงสุนทร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวพีรดา พืชพิสุทธิ์ ได้รับรางวัล Popular Vote ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์
ผศ. ดร. ระพีพร ใหญ่เจริญ
อ.ดร.ปวเรศ อ่อนทอง
ได้รับรางวัล Innovative Teaching Award
ผศ. ดร.สุมนา ดาเก็ง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. อมรา  อภิลักษณ์ รางวัลระดับดีมาก รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2563
ผศ. ดร. อมรา  อภิลักษณ์
ผศ. ดร. วิลาสินี สุวรรณจ่าง
รางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2563
รศ. ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร รางวัลโล่เกียรติคุณ “คนดีศรีแผ่นดิน ตามรอยธรรมราชา ” ครั้งที่ 2
ผศ. ดร.วิชนันท์ แย้มกมล  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวอริสรา สมุทรผ่อง Best Poster Presentation Award
นางสาวจริยา หาญธำรงวิทย์ “Tuberculosis: Immunity and Immune Evasion” Keystone Symposia Global Health Travel Award