คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับสนับสนุนชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 แบบรวดเร็ว จาก บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เมษายน 7, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เมษายน 19, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับสนับสนุนชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 แบบรวดเร็ว จาก บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา กิติดี รักษาการหัวหน้างานวินิจฉัยระดับโมเลกุลและการตรวจเฉพาะทาง และทีมเป็นตัวแทนรับมอบชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 แบบรวดเร็ว (Certest SAR-CoV-2 Ag- Nasal Sample-Self Test) จำนวน 10,000 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด นำโดยคุณอัญชลี เจริญชาศร Assistant Marketing & Infectious Division Manager เป็นตัวแทนมอบให้คณะฯ เพื่อนำไปใช้สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ทางการแพทย์ ในการนี้คณะฯ ใคร่ขอขอบพระคุณทาง บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด เป็นอย่างสูง และจะนำชุดตรวจฯ ที่ได้รับมอบไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด เป็นองค์กรนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับหน่วยงานภาคสาธารณสุขทั้งในภาครัฐและเอกชน

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5565534616794311