สัมมนากลุ่มเกษตรปลอดภัยโดยใช้ผลการวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงเป็นตัวชี้วัด แก่กลุ่มเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี อยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม

พิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2561
กันยายน 5, 2019
Farewell Ceremony for Exchange Students of Niigata University of Health and Welfare, Japan
กันยายน 12, 2019

สัมมนากลุ่มเกษตรปลอดภัยโดยใช้ผลการวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงเป็นตัวชี้วัด แก่กลุ่มเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี อยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมสัมมนากลุ่มเกษตรปลอดภัย โดยใช้ผลการวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงเป็นตัวชี้วัด ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยในช่วงเช้าคณะฯ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อสำรวจสถานะทางสุขภาพและสารตกค้างในกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว และมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์ปนเปื้อนและการวิเคราะห์หาปริมาณสาตกค้างยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ผัก/ผลไม้ ที่เคยได้เก็บตัวอย่างมาตรวจ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำเกษตร แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยผักและผลไม้ที่ปลอดภัยเพื่อครัวโลก คณะเทคนิคการแพทย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และในช่วงสุดท้ายของการสัมมนาได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา